Felhasználási nyilatkozat

FELHASZNÁLÁSI NYILATKOZAT

Alulírott, mint a Pénziránytű – Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., nyilvántartási szám: 10.642, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, továbbiakban Alapítvány) felkérésére az alapítvány által készített tananyag kipróbálója nyilatkozom arról, hogy tisztában vagyok azzal, hogy a számomra átadott dokumentumok és információk az Alapítvány tulajdonát, üzleti titkát, bizalmas adatát képezik.

Tudomásul veszem, hogy a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályozása alapján üzleti titoknak minősül a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli. Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (e törvény alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. E védelemre nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki a védett ismerethez vagy az azt lényegében helyettesítő hasonló ismerethez
a) a jogosulttól független fejlesztéssel vagy
b) jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybevett szolgáltatás vizsgálata és elemzése útján jutott hozzá.
Tudomásul veszem továbbá, hogy bizalmas információ az, amely a közlő felet leszámítva nem ismert széles körben; valamint mindazon információ, terv, adat, tény, megoldás fejlesztés, folyamat, eljárás, know-how, fejlesztési terv vagy egyéb anyag, különösen bármely üzleti, kereskedelmi vagy technikai információ vagy adat, amit az egyik Fél hoz a másik Fél tudomására, és amelyet a közlő Fél Bizalmas Információként jelölt meg.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy az Alapítvánnyal történő teljes együttműködésem során az alapítvánnyal, valamint annak tevékenységével kapcsolatban tudomásomra jutott és rendelkezésemre bocsátott valamennyi tényt, körülményt, adatot, információt, szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelek, senkinek semmilyen körülmények között azokról nem beszélnek, továbbá semmilyen médiumon keresztül nem teszik közzé.

Az Alapítvány által átadott tananyagot kizárólag tanításra használom fel és azokat üzleti titokként, bizalmas információként kezelem – külön felhatalmazás nélkül – harmadik személynek nem adhatom ki, harmadik személy számára nem tehetem hozzáférhetővé, megismerhetővé és nem használhatom fel egyéb célokra. Tudomásul veszem, hogy a fenti titkokat nem használhatom fel arra, hogy azok révén magam, vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzek, illetve hogy az Alapítványnak hátrányt okozzak.
Kijelentem és kötelezettséget vállalok arra, hogy sem közvetve, sem közvetlenül nem publikálom, nem publikáltatom, semmilyen módon nem teszem közzé, nem bocsátom a nyilvánosság vagy harmadik személy rendelkezésére, továbbá harmadik személy részére hozzáférhetővé nem teszem a részemre átadott egyetlen dokumentumot sem, azokról fotókat, felvételeket nem készítek.
Titoktartásra kötelezett tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség alá eső információknak az Alapítvány érdekkörén kívül eljáró, bármely harmadik személlyel való – akár csak szóbeli, vagy interneten keresztül történő – közlése, illetve Alapítvány érdekkörén kívül eljáró harmadik személy részére bármely módon történő hozzáférhetővé tétele is a titoktartási kötelezettség megszegésének minősül.

A közreműködésemmel létrejövő, illetve a közreműködésem során általam megismert adatokra vonatkozó szigorú, időbeli korlátozás nélküli titoktartási kötelezettséget magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen titoktartási kötelezettségemet megszegem, köteles vagyok megtéríteni az Alapítvány részére minden ebből fakadó vagyoni és nem vagyoni kárt, továbbá egyéb polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartozom.